Finlex

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

Handbok i hur man skriver goda propositioner

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Komplettering av ett nytt lagförslag

Om propositionen föreslås bli kompletterad så att ändringar föreslås i det förslag till helt ny lag som ingått i den ursprungliga propositionen, skrivs ingressen för lagen i den kompletterande propositionen helt enkelt som ingressen för en ny lag: ”I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:”

I detta fall tas antingen den helt nya lagtexten eller lagtexten till den del den föreslås bli ändrad in som lagtext. Valet beror på antalet ändringar i förhållande till det lagförslag som ingått i den ursprungliga propositionen. Mindre ändringar i en vittomfattande lagtext kan ibland markeras genom att endast de bestämmelser som ska ändras bildar lagtexten, men om ändringarna hänför sig till stora delar av lagtexten finns det anledning att upprepa hela lagtexten i den kompletterande propositionen.

Om det föreslås helt nya paragrafer i lagtexten, tas de in som så kallade a-paragrafer för att visa deras rätta placering. Detsamma gäller om det föreslås att hela paragrafer ska strykas. Då numreras de efterföljande paragraferna inte på nytt. I vartdera fallet sköter riksdagen paragrafernas slutliga numrering.

De ändringar som gjorts i den ursprungliga propositionen åskådliggörs med parallelltexter. I vänstra spalten i parallelltexten ersätts ”Gällande lydelse ” med lagtexten i det förslag som ingått i den ursprungliga propositionen, dvs. med ”Ursprungligt förslag” till den del det ändras eller i sin helhet.

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng