Finlex

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

Handbok i hur man skriver goda propositioner

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Propositionens rubrik

Av propositionens rubrik framgår namnet på fördraget eller någon annan internationell förpliktelse och att det är fråga om en proposition för godkännande och ikraftsättande av fördraget. I en regeringsproposition som gäller godkännande av ett bilateralt avtal följer i allmänhet den andra avtalspartens namn efter avtalets namn. I multilaterala avtal nämns parternas namn däremot inte i propositionens rubrik. Om det är fråga om godkännande och sättande i kraft av någon annan internationell förpliktelse, används i rubriken och i texten i stället för ”avtal” namnet på förpliktelsen i fråga, t. ex. protokoll.

Propositionens rubrik skrivs t.ex. på följande sätt:

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Ungern om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om immunitet och privilegier för den enhetliga patentdomstolen

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan

Om ett statsfördrags namn är exceptionellt långt och komplicerat, kan en kortform användas. Den lagrubrik genom vilka de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft, skrivs inte ut i rubriken. Om det i propositionen däremot föreslås att materiell lagstiftning ska ändras, ska dessa lagars rubriker ingå i propositionens rubrik.

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt med förslag till lagar om ändring av 1 kap. 11 § i strafflagen och 54 § i utlänningslagen

Om det i samband med godkännande av ett fördrag föreslås att ett förbehåll, en förklaring eller ett meddelande ska godkännas, skrivs detta inte ut i propositionens rubrik. Ett förbehåll, en förklaring eller ett meddelande syns i propositionens rubrik endast om propositionen gäller enbart detta, t.ex. återtagande av ett förbehåll. Av en proposition som gäller uppsägning eller upphävande av ett avtal framgår namnet på det avtal som sägs upp eller upphävs och att det är fråga om uppsägning eller upphävande.

Regeringens proposition till riksdagen om återkallande av förbehållet i den internationella konventionen om skydd för utövande konstnärer, framställande av fonogram samt radioföretag

Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av överenskommelsen om upprättande av Organisationen för internationell handelsinformation och samarbete

Regeringens proposition till riksdagen om upphävande av överenskommelsen om upprättande av Organisationen för internationell handelsinformation och samarbete

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng