Finlex

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

Handbok i hur man skriver goda propositioner

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Minimiinnehåll i en kompletterande proposition

 1. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
 2. MOTIVERING
  1. 1 Bakgrund och beredning
   1. 1.1 Bakgrund
   2. 1.2 Beredning
  2. 2 De viktigaste förslagen
  3. 3 Ikraftträdande
  4. 4 Förhållande till den ursprungliga propositionen
  5. Kläm
 3. LAGFÖRSLAG
 4. BILAGA/BILAGOR
 5. Parallelltext/Parallelltexter

Rubriken på en kompletterande proposition skrivs på följande sätt i enlighet med den ursprungliga propositionens rubrik:

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om enskilda vägar och till lagar som har samband med den (RP 147/2017 rd)

Som bakgrund till en kompletterande proposition nämns den proposition som föreslås bli kompletterad. Vidare sägs kort vad som lett till beredningen av den kompletterande propositionen.

I avsnittet om beredning redogörs för beredningen av den kompletterande propositionen och det material som uppkommit vid beredningen. I propositionen ska det tas in en länk till statsrådets eller ministeriets offentliga webbplats där det via Projektportalen finns länkar till de dokument som uppstått vid beredningen av den kompletterande propositionen.

Något avsnitt om nuläge och bedömning av nuläget behövs i allmänhet inte i en kompletterande proposition, eftersom nuläget har beskrivits och bedömts redan i den proposition som ska kompletteras. Detsamma gäller målsättning.

Även om de kompletteringar som föreslås i propositionen endast är av teknisk natur, ska det i en kompletterande proposition alltid skrivas vilka de viktigaste förslagen är. Självständiga konsekvenser har en sådan proposition däremot vanligen inte. Även avsnittet om alternativa handlingsvägar skrivs endast vid behov.

Ett avsnitt om remissvar skrivs in, om det har ordnats hörande i samband med den kompletterande propositionen.

Specialmotiveringen till en kompletterande proposition skrivs som ett eget avsnitt. Den kan presenteras i samband med de viktigaste förslagen, om propositionens sakinnehåll är begränsat. Om det i propositionen t.ex. endast föreslås en ändring av ett och samma ord i flera bestämmelser i texten, räcker det att redogöra för ändringen bland de viktigaste förslagen och specificera de bestämmelser som föreslås bli ändrade.

Till vilken del regleringshelheten föreslås bli kompletterad med bestämmelser på lägre nivå än lag skrivs in i den kompletterande propositionen endast om propositionen innehåller ett förslag till bemyndigande som inte fanns i den ursprungliga propositionen.

Även om de lagar som ingår i en kompletterande proposition i allmänhet föreslås träda i kraft samtidigt som de lagar som föreslagits i den ursprungliga propositionen, ska ett avsnitt om ikraftträdande alltid tas in också i den kompletterande propositionen och ikraftträdandetidpunkten anges också där.

Avsnittet Verkställighet och uppföljning skrivs in i en kompletterande proposition endast om den innehåller något om verkställighet eller uppföljning som inte har presenterats i den ursprungliga propositionen.

En kompletterande proposition ska alltid ha ett avsnitt om den kompletterande propositionens förhållande till den ursprungliga propositionen. I avsnittet specificeras de bestämmelser som den kompletterande propositionen påverkar. I avsnittet upprepas inte sådant som framgår av de viktigaste förslagen.

Om den kompletterande propositionen för med sig en koppling till någon annan proposition än den som ska kompletteras, ska detta anges och det avsnitt som gäller saken ges rubriken Samband med andra propositioner. Avsnittet Förhållande till budgetpropositionen skrivs endast om den ursprungliga propositionen inte hänför sig till budgetpropositionen eller tilläggsbudgetpropositionen, men den kompletterande propositionen gör det.

Avsnittet Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning ska skrivas in i den kompletterande propositionen, om det i det lagförslag som ingår i den finns en eller flera bestämmelser vars grundlagsenlighet behöver bedömas.

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng