Finlex

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

Handbok i hur man skriver goda propositioner

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Avsnittet ska utarbetas enligt anvisningarna i huvudavsnitt IV. I avsnittet konstateras att propositionens syfte är att inhämta riksdagens godkännande för fördraget och för lagen om ikraftsättandet av det. Statsfördragets fullständiga namn nämns och fördragets innehåll beskrivs i korthet.

Ikraftträdandetidpunkten ska föras fram i slutet av avsnittet. Om fördraget redan har trätt i kraft internationellt, anges hur ikraftträdandet bestäms för Finlands del. Om fördraget ännu inte har trätt i kraft internationellt, anges vilka villkor som ska vara uppfyllda för att fördraget ska träda i kraft internationellt. Dessutom anges ikraftträdandetidpunkten för de lagförslag som ingår i propositionen. Den sammanfaller vanligen med den tidpunkt då fördraget träder i kraft. Om avsikten är att fördraget ska tillämpas temporärt, nämns också detta. Stycket om ikraftträdande kan skrivas t.ex. på följande sätt:

Bilaterala avtal: Avtalet träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att avtalsparterna har meddelat varandra att de nationella åtgärder som krävs för ikraftträdandet av avtalet har slutförts. I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Multilaterala avtal som ännu inte har trätt i kraft: För att avtalet ska träda i kraft krävs det att 50 stater ratificerar det. Det har ännu inte trätt i kraft internationellt. I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och ett förslag till lag om de ändringar av strafflagen som avtalet kräver. Lagarna avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft för Finlands del, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Multilaterala avtal som redan har trätt i kraft: Konventionen trädde i kraft internationellt den 23 april 2014. För Finlands del träder konventionen i kraft tre månader efter det att Finlands godkännandeinstrument har deponerats. De lagar som ingår i propositionen avses träda i kraft samtidigt som konventionen träder i kraft för Finlands del, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. 

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng