Finlex

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

Handbok i hur man skriver goda propositioner

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

VIII Kompletterande proposition

1 Allmänt

I en kompletterande proposition ska de bakomliggande orsakerna till den anges. Där berättas hur den har beretts, vilka kompletteringar som görs jämfört med den ursprungliga propositionen, hur den inverkar på redan gjorda konsekvensbedömningar och hur den eventuellt inverkar på lagstiftningsordningen. Sådant som redan tagits upp i den ursprungliga propositionen upprepas inte. Den kompletterande propositionen ska utarbetas med utgångspunkt i att riksdagen som grund för behandlingen får en helhet bestående av den ursprungliga propositionen och den kompletterande propositionen.

Minimiinnehåll i en kompletterande proposition

 1. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
 2. MOTIVERING
  1. 1 Bakgrund och beredning
   1. 1.1 Bakgrund
   2. 1.2 Beredning
  2. 2 De viktigaste förslagen
  3. 3 Ikraftträdande
  4. 4 Förhållande till den ursprungliga propositionen
  5. Kläm
 3. LAGFÖRSLAG
 4. BILAGA/BILAGOR
 5. Parallelltext/Parallelltexter

Rubriken på en kompletterande proposition skrivs på följande sätt i enlighet med den ursprungliga propositionens rubrik:

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om enskilda vägar och till lagar som har samband med den (RP 147/2017 rd)

Som bakgrund till en kompletterande proposition nämns den proposition som föreslås bli kompletterad. Vidare sägs kort vad som lett till beredningen av den kompletterande propositionen.

I avsnittet om beredning redogörs för beredningen av den kompletterande propositionen och det material som uppkommit vid beredningen. I propositionen ska det tas in en länk till statsrådets eller ministeriets offentliga webbplats där det via Projektportalen finns länkar till de dokument som uppstått vid beredningen av den kompletterande propositionen.

Något avsnitt om nuläge och bedömning av nuläget behövs i allmänhet inte i en kompletterande proposition, eftersom nuläget har beskrivits och bedömts redan i den proposition som ska kompletteras. Detsamma gäller målsättning.

Även om de kompletteringar som föreslås i propositionen endast är av teknisk natur, ska det i en kompletterande proposition alltid skrivas vilka de viktigaste förslagen är. Självständiga konsekvenser har en sådan proposition däremot vanligen inte. Även avsnittet om alternativa handlingsvägar skrivs endast vid behov.

Ett avsnitt om remissvar skrivs in, om det har ordnats hörande i samband med den kompletterande propositionen.

Specialmotiveringen till en kompletterande proposition skrivs som ett eget avsnitt. Den kan presenteras i samband med de viktigaste förslagen, om propositionens sakinnehåll är begränsat. Om det i propositionen t.ex. endast föreslås en ändring av ett och samma ord i flera bestämmelser i texten, räcker det att redogöra för ändringen bland de viktigaste förslagen och specificera de bestämmelser som föreslås bli ändrade.

Till vilken del regleringshelheten föreslås bli kompletterad med bestämmelser på lägre nivå än lag skrivs in i den kompletterande propositionen endast om propositionen innehåller ett förslag till bemyndigande som inte fanns i den ursprungliga propositionen.

Även om de lagar som ingår i en kompletterande proposition i allmänhet föreslås träda i kraft samtidigt som de lagar som föreslagits i den ursprungliga propositionen, ska ett avsnitt om ikraftträdande alltid tas in också i den kompletterande propositionen och ikraftträdandetidpunkten anges också där.

Avsnittet Verkställighet och uppföljning skrivs in i en kompletterande proposition endast om den innehåller något om verkställighet eller uppföljning som inte har presenterats i den ursprungliga propositionen.

En kompletterande proposition ska alltid ha ett avsnitt om den kompletterande propositionens förhållande till den ursprungliga propositionen. I avsnittet specificeras de bestämmelser som den kompletterande propositionen påverkar. I avsnittet upprepas inte sådant som framgår av de viktigaste förslagen.

Om den kompletterande propositionen för med sig en koppling till någon annan proposition än den som ska kompletteras, ska detta anges och det avsnitt som gäller saken ges rubriken Samband med andra propositioner. Avsnittet Förhållande till budgetpropositionen skrivs endast om den ursprungliga propositionen inte hänför sig till budgetpropositionen eller tilläggsbudgetpropositionen, men den kompletterande propositionen gör det.

Avsnittet Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning ska skrivas in i den kompletterande propositionen, om det i det lagförslag som ingår i den finns en eller flera bestämmelser vars grundlagsenlighet behöver bedömas.

2 Lagtexter och parallelltexter i en kompletterande proposition

En komplettering av en proposition kan innehållsmässigt vara ett förslag om att

 • foga ett nytt lagförslag till den ursprungliga propositionen,
 • ändra det lagförslag som ingått i den ursprungliga propositionen,
 • låta bli att godkänna ett lagförslag som ingått i den ursprungliga propositionen eller
 • en kombination av två eller tre av de ovannämnda.

2.1 Komplettering genom att lägga till ett nytt lagförslag

Om den ursprungliga propositionen föreslås bli kompletterad genom att det till propositionen fogas ett helt nytt lagförslag, skrivs ingressen och lagtexten på normalt sätt som ingressen för en ny lag eller ingressen för en ändringslag, beroende på vilkendera det är fråga om. Parallelltexten till förslaget till ändringslag tas in som bilaga på normalt sätt.

2.2 Komplettering genom att ändra ett överlämnat lagförslag

Om den ursprungliga propositionen kompletteras genom ingrepp i det lagförslag som ingått i den ursprungliga propositionen så att bestämmelser stryks eller ändras eller helt nya bestämmelser tas in, är sättet att skriva ingressen beroende av om det lagförslag som ingått i den ursprungliga propositionen är ett förslag till en helt ny lag eller ett förslag till en ändringslag.

Komplettering av ett nytt lagförslag

Om propositionen föreslås bli kompletterad så att ändringar föreslås i det förslag till helt ny lag som ingått i den ursprungliga propositionen, skrivs ingressen för lagen i den kompletterande propositionen helt enkelt som ingressen för en ny lag: ”I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:”

I detta fall tas antingen den helt nya lagtexten eller lagtexten till den del den föreslås bli ändrad in som lagtext. Valet beror på antalet ändringar i förhållande till det lagförslag som ingått i den ursprungliga propositionen. Mindre ändringar i en vittomfattande lagtext kan ibland markeras genom att endast de bestämmelser som ska ändras bildar lagtexten, men om ändringarna hänför sig till stora delar av lagtexten finns det anledning att upprepa hela lagtexten i den kompletterande propositionen.

Om det föreslås helt nya paragrafer i lagtexten, tas de in som så kallade a-paragrafer för att visa deras rätta placering. Detsamma gäller om det föreslås att hela paragrafer ska strykas. Då numreras de efterföljande paragraferna inte på nytt. I vartdera fallet sköter riksdagen paragrafernas slutliga numrering.

De ändringar som gjorts i den ursprungliga propositionen åskådliggörs med parallelltexter. I vänstra spalten i parallelltexten ersätts ”Gällande lydelse ” med lagtexten i det förslag som ingått i den ursprungliga propositionen, dvs. med ”Ursprungligt förslag” till den del det ändras eller i sin helhet.

Komplettering av ett förslag till ändringslag

Om det genom en kompletterande proposition görs ingrepp i ett förslag till ändringslag som ingått i den ursprungliga propositionen, skrivs ingressen i den lydelse den kommer att få i det slutliga lagförslaget. Detta gäller oberoende av hur lagtexterna i den kompletterande propositionen byggs upp.

Det är önskvärt att också lagtexten tas in i propositionen i den lydelse texten kommer att få efter kompletteringen. För att åskådliggöra den kompletterande propositionen skrivs det två parallelltexter: i den ena görs en jämförelse med den gällande lagen och i den andra en jämförelse med det lagförslag som ingått i den ursprungliga propositionen (”Ursprungligt förslag”).

2.3 Komplettering genom att föreslå att ett lagförslag inte ska godkännas

Om syftet med den kompletterande propositionen är att ”stryka” ett lagförslag i en proposition som överlämnats till riksdagen, föreslås det i klämmen att riksdagen inte ska godkänna lagförslaget i fråga.

3 Numrering av lagförslagen

I en kompletterande proposition används samma nummer på lagförslagen som i den ursprungliga propositionen. Ett nytt lagförslag ges ett nytt ordningsnummer.

4 Kläm i en kompletterande proposition

Klämmen i en kompletterande proposition uttrycker hur den ursprungliga propositionen föreslås bli kompletterad. Om det genom den kompletterande propositionen föreslås att ett nytt lagförslag ska tas in i den ursprungliga propositionen, skrivs klämmen som vanligt på följande sätt:

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:

Om det genom den kompletterande propositionen föreslås att ett lagförslag som ingått i den ursprungliga propositionen ska ändras, skrivs klämmen enligt något av följande exempel som lämpar sig för situationen:

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås det att riksdagen godkänner lagförslag 1 i regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om skatt på arv och gåva samt av 47 § i inkomstskattelagen (RP 175/2016 rd), ändrat på det sätt som föreslås i denna kompletterande proposition.

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås det att riksdagen godkänner 74, 80, 113 och 114 § i lagförslag 1 i regeringens proposition med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med den (RP 15/2016 rd), ändrade på det sätt som föreslås i denna kompletterande proposition.

Om det genom den kompletterande propositionen föreslås att ett lagförslag i den ursprungliga propositionen ska ”strykas”, framförs en begäran att riksdagen inte ska godkänna lagförslaget, och klämmen skrivs enligt följande exempel:

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås det att riksdagen inte ska godkänna lagförslag 34 i regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 15/2017 rd).

Klämmen i en kompletterande proposition om att ändra ett lagförslag som ingått i den ursprungliga propositionen och om att foga ett nytt lagförslag till den ursprungliga propositionen skrivs enligt följande exempel:

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås det att riksdagen godkänner 1 § i lagförslag 2 samt 1, 4 och 15 § i lagförslag 3 och 1 § i lagförslag 4 i regeringens proposition med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den (RP 19/2014 rd), ändrade på det sätt som föreslås i denna kompletterande proposition samt föreläggs riksdagen följande nya lagförslag:

Om det genom den kompletterande propositionen föreslås flera slags ändringar i lagtexterna i den ursprungliga propositionen, skrivs de i följande ordning:

– – föreslås det att riksdagen inte ska godkänna – – och att riksdagen godkänner – – , ändrad/ändrat på det sätt som föreslås i denna kompletterande proposition samt föreläggs riksdagen följande nya lagförslag:

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng