Finlex

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

Handbok i hur man skriver goda propositioner

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Allmänt

Med EU-relaterad proposition avses här en proposition vars syfte är att genomföra eller komplettera en EU-rättsakt.

Propositionen utarbetas enligt samma anvisningar som för en proposition med grundläggande struktur, med de undantag och preciseringar som anges nedan.

Rubrikerna i en EU-relaterad proposition skiljer sig något från standardrubrikerna i en proposition med grundläggande struktur. Standardrubrikerna i en EU-relaterad proposition kan på samma sätt som i en proposition med grundläggande struktur modifieras enligt propositionens karaktär och omfattning. Något som påverkar rubriceringen är bl.a. om det i sammanhanget föreslås sådana ändringar i lagstiftningen som endast har nationella orsaker.

Den strukturmall som presenteras nedan lämpar sig särskilt för en proposition vars syfte är att genomföra ett direktiv. En förordning som är direkt tillämplig förutsätter i allmänhet inte nationella åtgärder för att genomföras. Om en förordning förutsätter kompletterande nationell reglering, gäller detta ofta i så liten utsträckning att det kan vara befogat att utarbeta propositionen så att den inte följer strukturmallen fullt ut. Det kan dock också vara fråga om en förordning som påminner om ett direktiv, och då kan det finnas orsak att använda strukturmallen. Även ett beslut kan förutsätta genomförandeåtgärder. För en proposition som gäller genomförande eller komplettering av ett beslut gäller då vad som sägs nedan.

En EU-relaterad proposition utarbetas i princip enligt samma anvisningar för innehållet som för en proposition med grundläggande struktur. Detta gäller i synnerhet genomförande av direktiv, men lämpar sig också för genomförandeåtgärder i samband med förordningar eller beslut.

Nedan behandlas endast de fall då en proposition om genomförande avviker från propositioner med grundläggande struktur. Anvisningar som gäller genomförande finns också i avsnitt 7 i Lainkirjoittajan opas och avsnitt 2 i Lainlaatijan EU-opas.

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng