Finlex

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Opas hyvien esitysten kirjoittamiseen

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Yleistä

EU-taustaisella hallituksen esityksellä tarkoitetaan tässä esitystä, joka annetaan EU-säädöksen täytäntöönpanemiseksi tai täydentämiseksi.

Esityksen laatimisessa noudatetaan samoja ohjeita kuin perusrakenteisen esityksen laatimisessa seuraavassa kerrotuin poikkeuksin ja täsmennyksin.

EU-taustaisessa hallituksen esityksessä käytetään otsikointia, joka poikkeaa jonkin verran hallituksen esityksen perusrakenteen malliotsikoinnista. Samoin kuin perusrakenteen malliotsikointia myös EU-taustaisen esityksen malliotsikointia voidaan muunnella esityksen luonteen ja laajuuden mukaan. Otsikointiin vaikuttaa muun muassa se, jos samassa yhteydessä ehdotetaan lainsäädäntöön muutoksia, jotka perustuvat yksinomaan kansallisiin syihin.

Alla oleva mallirakenne soveltuu erityisesti direktiivin täytäntöönpanoa koskevaan esitykseen. Asetus, joka on suoraan sovellettava, ei yleensä edellytä kansallisia täytäntöönpanotoimia. Jos asetus edellyttää täydentävää kansallista sääntelyä, se usein edellyttää sitä niin vähän, että sitä koskeva esitys voi olla perusteltua laatia mallirakennetta suppeampana. Kyse voi kuitenkin olla myös direktiiviä muistuttavasta asetuksesta, jolloin saattaa olla perusteita käyttää mallirakennetta. Myös päätös saattaa edellyttää täytäntöönpanotoimia, jolloin sen täytäntöönpanoa tai täydentämistä koskevaa esitystä koskee alla esitetty.

EU-taustaisen esityksen laatimisessa noudatetaan lähtökohtaisesti samoja sisältöä koskevia ohjeita kuin perusrakenteisen esityksen laatimisessa. Erityisesti tämä koskee direktiivin täytäntöönpanoa, mutta soveltuu myös asetukseen ja päätökseen liittyviin täytäntöönpanotoimiin.

Alla keskitytään vain niihin kysymyksiin, joissa täytäntöönpanoesitys poikkeaa perusrakenteisista esityksistä. Täytäntöönpanoon liittyviä ohjeita on myös Lainkirjoittajan oppaan jaksossa 7 ja Lainlaatijan EU-oppaan jaksossa 2.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje