Finlex

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Opas hyvien esitysten kirjoittamiseen

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Tässä oppaassa on ohjeet hallituksen esitysten laatimiseksi. Tavoitteena on, kuten aiemmissa Hallituksen esitysten laatimisohjeissa, että esitykset kirjoitetaan tiiviiksi.

Huolellinen tutustuminen laatimisohjeisiin edesauttaa lainvalmistelutyön onnistumista ja hyvin organisoitu valmistelutyö hallituksen esityksen laatimista.

Hallituksen esitys on asiakirja, jossa esitetään lainvalmistelutyön tulokset ja johtopäätökset lyhyesti. Se käsittää ehdotuksen eduskunnan päätökseksi ja yhden tai useamman lakiehdotuksen. Se toimii valmistelun ja päätöksenteon perustana eduskunnassa. Se palvelee myös tulevaa lain tulkintaa ja soveltamista. Lisäksi se palvelee yhteiskunnallista keskustelua ja tutkimusta. Hallituksen esitys ei ole tutkimusraportti.

Hallituksen esitys on kirjoitettava hyvällä yleiskielellä. Se on laadittava tiiviiksi, ja siihen saa ottaa vain tiedot, jotka ovat eduskunnan päätöksenteon kannalta merkityksellisiä. Hallituksen esityksestä on käytävä ilmi, että se on laadittu hyvää tietopohjaa käyttäen. Esityksessä on perusteltava, että ehdotettava laki on tarpeellinen, että sillä saavutetaan halutut tavoitteet ja että se on tarkoituksenmukainen keino tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hallituksen esitykset laaditaan käyttämällä jäsennyksessä mallirakenteita ja malliotsikoita. Tällainen yhdenmukaisuus helpottaa esitysten hahmottamista. Mallien mukaisista otsikoinneista voidaan poiketa, kun asian laatu tai laajuus sitä edellyttää. Laajan esityksen hyvä luettavuus saattaa edellyttää esimerkiksi väliotsikoiden lisäämistä. Suppeissa esityksissä jaksoja voidaan puolestaan yhdistää.

Oppaassa on mallirakenne kolmenlaiselle hallituksen esitykselle: ensimmäinen hallituksen esitykselle, joka laaditaan yksinomaan kansallisista syistä, toinen esitykselle, jonka valmistelu saa alkunsa tarpeesta panna EU-säädös täytäntöön tai täydentää sitä, ja kolmas valtiosopimuksen hyväksymistä ja voimaansaattamista koskevalle hallituksen esitykselle. Näiden kolmen mallirakenteen ohella oppaassa on esimerkki rakenteesta sitä tapausta varten, että hallituksen esityksellä sekä pannaan täytäntöön EU-säädös tai täydennetään sitä että hyväksytään ja saatetaan voimaan valtiosopimus.

Lisäksi ohjeissa on neuvot täydentävän hallituksen esityksen laatimiseksi. Lopuksi on ohjeet siitä, miten rinnakkaistekstit tulee laatia.

Oppaan liitteenä on taulukko hallituksen esitysten mallirakenteista. Lisäksi liitteenä on maininnat kahdesta muutoksesta hallituksen esitysten perustelujen kirjoittamisen tapaan.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje