Finlex

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Opas hyvien esitysten kirjoittamiseen

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Lainvalmistelun oppaat

Hallituksen esitysten laatimisohjeet koskevat esitysten rakennetta, esitysten perustelujen eri osien keskinäistä suhdetta ja ennen muuta sitä, mitä hallituksen esityksiin tulee kirjoittaa. Lainvalmisteluhanketta prosessina sekä lakitekstien laatimista ja niiden valmistelemisessa noudatettavia menettelyjä ohjataan muissa oppaissa.

Lainvalmistelun vaiheet valmisteluun johtavasta aloitteesta aina vahvistetun ja voimaan tulleen lain toimeenpanoon ja seurantaan selostetaan Lainvalmistelun prosessioppaassa. Opas on hyvä käytettäväksi lainvalmisteluhankkeen suunnittelussa, resursoinnissa ja riittävän valmisteluajan varaamisessa. Siinä on lisäksi viittaukset kutakin valmisteluvaihetta ohjaaviin oppaisiin. Se, mitä lainvalmistelun kulusta kirjoitetaan hallituksen esityksiin, kerrotaan Hallituksen esitysten laatimisohjeissa.

Lainvalmistelussa hankitaan valmisteltavasta asiasta näkemyksiä, tietoja ja kokemuksia sidosryhmiltä erilaisin kuulemisin. Kuulemisten suunnittelusta ja menetelmistä sekä saadun palautteen käsittelystä kerrotaan Säädösvalmistelun kuulemisoppaassa, kun taas Hallituksen esitysten laatimisohjeissa kerrotaan, mitä kuulemisista ja niissä esille tulleesta kirjoitetaan hallituksen esityksiin.

Vaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuottaa valmistelijoille, päättäjille ja sidosryhmille tietoa suunnitteilla olevan lainsäädännön vaikutuksista, niiden merkittävyydestä ja mahdollisista haitallisten vaikutusten lieventämisen mahdollisuuksista. Vaikutukset arvioidaan säädösehdotusten vaikutusten arvioinnista annettujen ohjeiden mukaisesti (ks. Säädösehdotusten vaikutusten arviointi), mutta vaikutusarviointien keskeiset tulokset kirjoitetaan hallituksen esityksiin niin kuin Hallituksen esitysten laatimisohjeissa neuvotaan.

Lainkirjoittajan oppaassa on sen oikeudellisen ympäristön yleiskuvaus, jossa lainvalmistelijan täytyy tehdä ajatustyönsä ja joka lainvalmistelijan tulee tuntea ja ottaa huomioon lakeja ja niitä alemman asteisia säädöksiä laatiessaan, sekä ohjeet siitä, kuinka lakitekstit kirjoitetaan.

EU-oikeuden huomioon ottamista kansallisessa lainsäädännössä käsitellään Lainkirjoittajan opasta laajemmin Lainlaatijan EU-oppaassa. Valtiosopimusoppaassa on ohjeet valtiosopimusten, myös EU:n ulkosuhdesopimusten, valmistelusta ja voimaansaattamisesta sekä Ahvenanmaan asemasta valtiosopimusten valmistelussa. Ahvenanmaan maakunnan asemasta kansallisessa lainvalmistelussa, EU-asioissa ja kansainvälisten sopimusten valmistelussa puolestaan tehdään selkoa oppaassa Ahvenanmaan asema säädösvalmistelussa ja EU-asioissa sekä Valtiosopimusoppaassa.

Ohjeet hallituksen esityksen saattamisesta valtioneuvoston yleisistunnon käsiteltäväksi ja päätettäväksi ovat Valtioneuvoston esittelijän käsikirjassa.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje