Finlex

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Opas hyvien esitysten kirjoittamiseen

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Hallituksen esityksen nimi

Hallituksen esityksen nimi voidaan kirjoittaa mainiten uusien tai muutettavien lakien nimikkeet:

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta

Nimeä, jossa laki yksilöidään, on käytettävä aina, jos esityksessä ei ehdoteta muuta kuin laki tai sen jotkin lainkohdat kumottaviksi:

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koiraverosta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n kumoamisesta

Voidaan käyttää myös nimeä, jossa ilmaistaan esityksen keskeisin laki ja viitataan muihin esitykseen sisältyviin lakeihin:

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja siihen liittyviksi laeiksi

Jos kokonaan uusia tai muutettavia lakeja on esityksessä useita, hallituksen esitykselle voidaan antaa sen sisältöä kuvaava nimi:

Hallituksen esitys eduskunnalle kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys eduskunnalle henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa koskevaksi lainsäädännöksi

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje