Finlex

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Opas hyvien esitysten kirjoittamiseen

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

4 Täydentävän hallituksen esityksen ponsi

Täydentävän hallituksen esityksen ponnessa ilmaistaan, miten esityksellä ehdotetaan täydennettävää esitystä täydennettävän. Jos täydentävällä esityksellä ehdotetaan lisättäväksi täydennettävään esitykseen uusi lakiehdotus, ponsi kirjoitetaan tavalliseen tapaan:

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus / hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Jos täydentävällä esityksellä ehdotetaan muutettavaksi täydennettävään esitykseen sisältynyttä lakiehdotusta, ponsi kirjoitetaan jonkin seuraavan, tapaukseen soveltuvan esimerkin mukaisesti:

Edellä esitetyn perusteella esitetään, että eduskunta hyväksyisi laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 175/2016 vp) 1. lakiehdotuksen tässä täydentävässä esityksessä ehdotetulla tavalla muutettuna.

Edellä esitetyn perusteella esitetään, että eduskunta hyväksyisi tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2016 vp) 1. lakiehdotuksen 74, 80, 113 ja 114 §:n tässä täydentävässä esityksessä ehdotetulla tavalla muutettuina.

Jos täydentävällä esityksellä ehdotetaan täydennettävästä esityksestä ”poistettavaksi” lakiehdotus, pyydetään, että eduskunta jättäisi asianomaisen lakiehdotuksen hyväksymättä, ja ponsi kirjoitetaan seuraavan esimerkin mukaisesti:

Edellä esitetyn perusteella esitetään, että eduskunta jättäisi hyväksymättä maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) 34. lakiehdotuksen.

Täydennettävään hallituksen esitykseen sisältyneen lakiehdotuksen muuttamista ja uuden lakiehdotuksen täydennettävään esitykseen lisäämistä koskevan täydentävän hallituksen esityksen ponsi kirjoitetaan seuraavan esimerkin mukaisesti:

Edellä esitetyn perusteella esitetään, että eduskunta hyväksyisi yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) 2. lakiehdotuksen 1 §:n, 3. lakiehdotuksen 1, 4 ja 15 §:n sekä 4. lakiehdotuksen 1 §:n tässä täydentävässä esityksessä ehdotetulla tavalla muutettuina, sekä annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava uusi lakiehdotus:

Jos täydentävällä hallituksen esityksellä ehdotetaan useanlaisia täydennettävän hallituksen esityksen lakiteksteihin kohdistuvia muutoksia, ne kirjoitetaan järjestykseen:

– – esitetään, että eduskunta jättäisi hyväksymättä – – ja hyväksyisi – – tässä täydentävässä esityksessä ehdotetulla tavalla muutettuna, sekä annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava uusi lakiehdotus:

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje