Finlex

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

Handbok i hur man skriver goda propositioner

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

4 Kläm i en kompletterande proposition

Klämmen i en kompletterande proposition uttrycker hur den ursprungliga propositionen föreslås bli kompletterad. Om det genom den kompletterande propositionen föreslås att ett nytt lagförslag ska tas in i den ursprungliga propositionen, skrivs klämmen som vanligt på följande sätt:

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:

Om det genom den kompletterande propositionen föreslås att ett lagförslag som ingått i den ursprungliga propositionen ska ändras, skrivs klämmen enligt något av följande exempel som lämpar sig för situationen:

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås det att riksdagen godkänner lagförslag 1 i regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om skatt på arv och gåva samt av 47 § i inkomstskattelagen (RP 175/2016 rd), ändrat på det sätt som föreslås i denna kompletterande proposition.

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås det att riksdagen godkänner 74, 80, 113 och 114 § i lagförslag 1 i regeringens proposition med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med den (RP 15/2016 rd), ändrade på det sätt som föreslås i denna kompletterande proposition.

Om det genom den kompletterande propositionen föreslås att ett lagförslag i den ursprungliga propositionen ska ”strykas”, framförs en begäran att riksdagen inte ska godkänna lagförslaget, och klämmen skrivs enligt följande exempel:

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås det att riksdagen inte ska godkänna lagförslag 34 i regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 15/2017 rd).

Klämmen i en kompletterande proposition om att ändra ett lagförslag som ingått i den ursprungliga propositionen och om att foga ett nytt lagförslag till den ursprungliga propositionen skrivs enligt följande exempel:

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås det att riksdagen godkänner 1 § i lagförslag 2 samt 1, 4 och 15 § i lagförslag 3 och 1 § i lagförslag 4 i regeringens proposition med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den (RP 19/2014 rd), ändrade på det sätt som föreslås i denna kompletterande proposition samt föreläggs riksdagen följande nya lagförslag:

Om det genom den kompletterande propositionen föreslås flera slags ändringar i lagtexterna i den ursprungliga propositionen, skrivs de i följande ordning:

– – föreslås det att riksdagen inte ska godkänna – – och att riksdagen godkänner – – , ändrad/ändrat på det sätt som föreslås i denna kompletterande proposition samt föreläggs riksdagen följande nya lagförslag:

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng