Finlex

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

Handbok i hur man skriver goda propositioner

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

III Strukturmallar för propositioner

Strukturmallar för propositioner

I syfte att förenkla texten i handboken ges de olika typerna av propositioner här följande namn: En proposition som utarbetas uteslutande av nationella orsaker kallas proposition med grundläggande struktur medan strukturmallen för den kallas grundläggande struktur för en proposition. En proposition som utarbetas för att genomföra eller komplettera en EU-rättsakt kallas EU-relaterad proposition medan en proposition som utarbetas för att godkänna och sätta i kraft ett fördrag kallas fördragsproposition. En proposition som utarbetas både för att godkänna och sätta i kraft ett statsfördrag och för att genomföra eller kompletta en EU-rättsakt kallas fördrags- och EU-relaterad proposition. En sådan proposition kan också innehålla förslag till lagstiftning som stiftas uteslutande att nationella orsaker.

Handboken har reviderats med målet att strukturen i en proposition ska vara sådan att det som redan en gång skrivits in i propositionen inte ska behöva tas upp på nytt på något annat ställe.

Motiveringstexten delas inte längre in i allmän motivering och detaljmotivering. Dessutom är nu ordningsföljden för hur olika frågor presenteras delvis en annan.

Alla propositioner inleds med en kort presentation av bakgrunden till att en proposition började beredas. Detta koncisa avsnitt om bakgrunden skrivs på något olika sätt beroende på vilket slag av proposition det är fråga om. I fråga om en EU-relaterad proposition kan det finnas skäl att inte bara nämna genomförande eller komplettering av en EU-rättsakt som orsak, utan också kort redogöra för bakgrunden till EU-rättsakten. Detsamma gäller bakgrunden till ett statsfördrag när det handlar om en fördragsproposition.

Beredningen tas i alla propositioner upp genast i början, genast efter beskrivningen av bakgrunden. I syfte att komprimera propositionen tas det in länkar till arbetsdokumenten i det avsnitt som beskriver beredningen. Om dokumenten har tagits in i Statsrådets tjänst för projektinformation, nedan Projektportalen, räcker det med en länk till statsrådets eller ministeriets offentliga webbplats. I EU-relaterade propositioner och fördragspropositioner ges centrala uppgifter också om beredningen av EU-rättsakten och fördraget.

I mallen för en proposition med grundläggande struktur finns en egen rubrik för propositionens målsättning. En sådan saknas däremot i strukturmallen för en EU-relaterad proposition eller en fördragsproposition, eftersom en EU-relaterad proposition ofta inte har något annat syfte än att en EU-rättsakt genomförs eller kompletteras och en fördragsproposition inget annat syfte än att fördraget godkänns och sätts i kraft. Om målsättningen för själva EU-rättsakten eller fördraget inte framgår av avsnittet om bakgrunden, kan den kort nämnas i det avsnitt där EU-rättsaktens huvudsakliga innehåll beskrivs eller, i fråga om en fördragsproposition, tas in som ett eget avsnitt om fördragets målsättning.

I de viktigaste förslagen behandlas förslagen i huvuddrag, medan det i specialmotiveringen redogörs för detaljerna. I vissa fall kan det som bör skrivas i specialmotiveringen tas in i avsnittet om de viktigaste förslagen. Specialmotiveringen behöver då inte skrivas som ett eget avsnitt.

Först i slutet av propositionen behandlas propositionens förhållande till andra propositioner samt motiveras lagstiftningsordningen. I en fördragsproposition ersätts avsnittet om förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning med ett avsnitt om behovet av riksdagens samtycke samt behandlingsordning. I en fördrags- och EU-relaterad proposition skrivs i allmänhet båda, dvs. behovet av riksdagens samtycke samt behandlingsordning och förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning.

Såsom det framgår ovan och förklaras i följande anvisningar för de olika typerna av propositioner kan strukturmallarna modifieras, och måste i vissa fall modifieras, utgående från propositionens innehåll.

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng