Finlex

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

Handbok i hur man skriver goda propositioner

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

En proposition ska inledas med ett sammandrag av innehållet.

Där anges de viktigaste målen för och det huvudsakliga innehållet i den föreslagna lagstiftningen samt eventuell anknytning till regeringsprogrammet och regeringens prioriterade områden. Sammandraget är en kort översikt och påminner om ett pressmeddelande.

Sammandraget får inte innehålla motiveringstext, inte heller uppgifter om detaljer.

Sammandraget ska skrivas på ett klart och tydligt allmänspråk. I synnerhet juridiska termer och andra fackspråkliga uttryck ska undvikas. Hänvisningar till bestämmelser skrivs inte ut. Inte heller författningsnummer eller hänvisningar till riksdagshandlingar tas in i texten.

Sammandraget får inte vara längre än en sida. I propositioner med ett mindre omfattande innehåll räcker det med några meningar.

Sammandraget inleds med att de lagar som föreslås i propositionen räknas upp. Samtliga lagars rubriker nämns. Om förteckningen över lagrubriker då skulle bli väldigt lång, räcker det med att nämna rubriken på en eller flera av de lagar som är mest betydande med tanke på helheten. För de övriga anges antalet.

I denna proposition föreslås det att utsökningsbalken, lagen om stämningsmän, lagen om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel och samiska språklagen ändras. Lagen om Riksfogdeämbetet och lagen om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland upphävs.

I sammandraget nämns huruvida propositionen hänför sig till budgetpropositionen.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den.

Det ska av sammandraget framgå när det är tänkt att den föreslagna lagstiftningen ska träda i kraft. Ikraftträdandetidpunkten ska om möjligt uppges som ett datum.

Den föreslagna lagen/De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 april 2020.

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng