Finlex

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Opas hyvien esitysten kirjoittamiseen

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esityksen alkuun otetaan tiivistelmä esityksestä.

Tiivistelmässä kerrotaan ehdotetun lainsäädännön keskeiset tavoitteet ja pääasiallinen sisältö sekä kytkennät hallitusohjelmaan ja hallituksen painopistealueisiin. Tiivistelmä on lehdistötiedotteen kaltainen lyhyt katsaus.

Tiivistelmään ei saa kirjoittaa perusteluja, eikä siihen saa sisällyttää tietoa yksityiskohdista.

Tiivistelmää kirjoitettaessa on käytettävä selkeää yleiskieltä. Erityisesti on vältettävä oikeustieteellisiä ja muita ammattikielen ilmauksia. Viittauksia säännöksiin ei kirjoiteta. Tekstiin ei liioin oteta säädösnumeroita eikä viittauksia valtiopäiväasiakirjoihin.

Tiivistelmä ei saisi olla yhtä sivua pitempi. Sisällöltään suppeissa esityksissä riittää muutama virke.

Tiivistelmä aloitetaan nimeämällä lait, joita esityksessä ehdotetaan. Kaikkien lakien nimikkeet mainitaan. Jos nimikkeiden luettelosta näin kuitenkin tulisi hyvin pitkä, riittää, että mainitaan asiakokonaisuuden kannalta yhden tai useamman merkityksellisimmän lain nimike ja muihin viitataan mainitsemalla niiden lukumäärä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulosottokaarta, haastemieslakia, eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä annettua lakia ja saamen kielilakia. Valtakunnanvoudinvirastosta annettu laki ja Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta annettu laki kumottaisiin.

Tiivistelmässä on mainittava esityksen mahdollinen liittyminen valtion talousarvioesitykseen.

Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Tiivistelmästä tulee käydä ilmi ehdotetun lainsäädännön tavoiteltu voimaantuloajankohta. Voimaantuloajankohta on pyrittävä ilmoittamaan päivämääränä.

Ehdotettu laki / Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2020.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje