Finlex

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

Handbok i hur man skriver goda propositioner

I handboken ges råd för hur man utarbetar komprimerade propositioner som ändå innehåller tillräcklig information med tanke på beslutsfattandet i riksdagen, tolkningen och tillämpningen av lagen samt samhällsdebatten och forskningen.

Regeringspropositioner disponeras enligt de strukturmallar som presenteras i handboken. Det finns en strukturmall för propositioner som bereds endast av nationella orsaker, en annan för propositioner som bereds för att genomföra eller komplettera EU-rättsakter och en tredje för propositioner som gäller godkännande och ikraftsättande av fördrag. Utöver dessa tre finns det exempel på en mall för sådana fall då en proposition bereds både för att genomföra eller komplettera en EU-rättsakt och för att godkänna och sätta i kraft ett fördrag.

Handboken innehåller dessutom råd för hur en kompletterande proposition ska skrivas och till sist anvisningar för hur parallelltexter ska läggas upp.

Innehållet