Finlex

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

Handbok i hur man skriver goda propositioner

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Allmänt

Om inget annat sägs i följande anvisningar, iakttas vid utarbetande av fördragspropositioner samma anvisningar som vid en proposition med grundläggande struktur i huvudavsnitt IV.

I den finskspråkiga handboken används för fördrag och andra internationella förpliktelser benämningen fördrag, internationell förpliktelse eller avtal (valtiosopimus, kansainvälinen velvoite tai sopimus). Här i den svenskspråkiga versionen används nedan i regel benämningen fördrag, men den kan beroende på sammanhanget bytas ut mot avtal, konvention eller överenskommelse. Standardrubrikerna i en fördragsproposition avviker i någon mån från standardrubrikerna i en proposition med grundläggande struktur i huvudavsnitt IV. Standardrubrikerna i en fördragsproposition kan på samma sätt som i en proposition med grundläggande struktur modifieras enligt propositionens karaktär och omfattning. Om det t.ex. är fråga om att godkänna och sätta i kraft EU:s externa avtal, bör också beredningen på EU-nivå tas upp.

I motiveringen till en fördragsproposition kan det förekomma större behov av modifiering än i propositioner överlag. Det bör också beaktas att ett statsfördrag eller någon annan internationell förpliktelse kan kräva godkännande av riksdagen, även om bestämmelserna i fördraget eller förpliktelsen inte skulle höra till området för lagstiftningen och inte förutsätta ett lagförslag om ikraftsättande. En fördragsproposition ska alltid innehålla en redogörelse för fördragets innehåll och dess förhållande till lagstiftningen i Finland och behovet av riksdagens samtycke samt behandlingsordning. Den strukturmall för fördragspropositioner som presenteras nedan utgör en grundläggande mall för godkännande av ett statsfördrag och sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. Om propositionen gäller något annat fall, t.ex. uppsägning av ett fördrag eller återtagande av ett förbehåll, används strukturmallen med behövliga modifieringar.

I detta sammanhang fokuseras endast på de frågor där en fördragsproposition skiljer sig från en proposition med grundläggande struktur. Anvisningar som gäller fördragspropositioner finns också i Valtiosopimusopas.

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng