Finlex

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

Handbok i hur man skriver goda propositioner

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Propositionens rubrik

Rubriken kan bestå av rubrikerna på nya lagar eller på lagar som föreslås bli ändrade.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statlig finansiering för främjande av filmkulturen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen, 10 kap. i tvångsmedelslagen och 5 kap. i polislagen

En rubrik genom vilken lagen specificeras ska alltid användas om det i propositionen inte föreslås något annat än att lagen eller några bestämmelser i den upphävs.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om hundskatt

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 57 a § i markanvändnings- och bygglagen

Det är också möjligt att använda en rubrik som tar fasta på den viktigaste lagen i propositionen och hänvisa till de övriga lagar som ingår i den.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till lagar som har samband med den

Om propositionen innehåller flera helt nya lagar eller lagar som ändras, kan propositionen ges en rubrik som beskriver dess innehåll.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tredimensionella fastigheter

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng