Finlex

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Opas hyvien esitysten kirjoittamiseen

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Esityksen rakenne

 1. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
 2. Sisällys
 3. PERUSTELUT
 4. 1 Asian tausta ja valmistelu
  1. 1 Tausta
  2. 2 Valmistelu
  3. EU-säädöksen valmistelu
  4. Hallituksen esityksen valmistelu
 5. 2 EU-säädöksen tavoitteet ja pääasiallinen sisältö
 6. 3 Nykytila ja sen arviointi
 7. 4 Ehdotukset ja niiden vaikutukset
  1. 4.1 Keskeiset ehdotukset
  2. 4.2 Pääasialliset vaikutukset
 8. 5 Muut toteuttamisvaihtoehdot
  1. 5.1 Vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
  2. 5.2 Muiden jäsenvaltioiden suunnittelemat tai toteuttamat keinot
 9. 6 Lausuntopalaute
 10. 7 Säännöskohtaiset perustelut
 11. 8 Lakia alemman asteinen sääntely
 12. 9 Voimaantulo
 13. 10 Toimeenpano ja seuranta
 14. 11 Suhde muihin esityksiin
  1. 11.1 Esityksen riippuvuus muista esityksistä
  2. 11.2 Suhde talousarvioesitykseen
 15. 12 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys
 16. Ponsi
 17. LAKIEHDOTUS / LAKIEHDOTUKSET
 18. LIITE / LIITTEET
 19. Rinnakkaisteksti / Rinnakkaistekstit
 20. Asetusluonnos / Asetusluonnokset
 21. Muut liitteet

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje