Finlex

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Opas hyvien esitysten kirjoittamiseen

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Hallituksen esityksen nimi

Hallituksen esityksen nimestä ilmenee valtiosopimuksen tai muun kansainvälisen velvoitteen nimi ja että kyse on esityksestä sanotun sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Kahdenvälisen sopimuksen hyväksymistä koskevassa hallituksen esityksessä sopimuksen nimeä yleensä seuraa sopimuksen toisen osapuolen nimi. Sen sijaan monenvälisissä sopimuksissa osapuolten nimiä ei lisätä hallituksen esityksen nimeen. Jos kysymys on muun kansainvälisen velvoitteen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta, käytetään otsikossa ja tekstissä termin ”sopimus” sijaan asianomaisen velvoitteen nimitystä, esimerkiksi pöytäkirjaa.

Hallituksen esityksen nimi kirjoitetaan esimerkiksi seuraavasti:

Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Unkarin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Jos valtiosopimuksen nimi on poikkeuksellisen pitkä ja monimutkainen, siitä voidaan käyttää lyhytnimeä. Lain nimikettä, jolla sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan, ei kirjoiteta näkyviin hallituksen esityksen nimeen. Sen sijaan, jos hallituksen esityksessä esitetään muutettavaksi aineellista lainsäädäntöä, näiden lakien nimikkeet on lisättävä hallituksen esityksen nimeen:

Hallituksen esitys eduskunnalle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi rikoslain 1 luvun 11 §:n ja ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta

Jos valtiosopimuksen hyväksymisen yhteydessä esitetään varauman, selityksen tai ilmoituksen hyväksymistä, tätä ei kirjoiteta hallituksen esityksen nimeen näkyviin. Varauma, selitys tai ilmoitus näkyy hallituksen esityksen nimessä vain silloin, jos esitys koskee pelkästään sitä, esimerkiksi varauman peruuttamista. Sopimuksen irtisanomista tai lakkauttamista koskevasta hallituksen esityksestä käy ilmi irtisanottavan tai lakkautettavan sopimuksen nimi ja se, että kyse on irtisanomisesta tai lakkauttamisesta:

Hallituksen esitys eduskunnalle esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen irtisanomiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen lakkauttamiseksi

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje