Finlex

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Opas hyvien esitysten kirjoittamiseen

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

VIII Täydentävän hallituksen esityksen laatiminen

1 Yleistä

Täydentävässä hallituksen esityksessä tehdään selkoa siitä, miksi täydentävä esitys annetaan. Siinä kerrotaan, kuinka se on valmisteltu, miten sillä täydennetään alkuperäistä, täydennettävää esitystä, miten se vaikuttaa jo tehtyihin vaikutusarvioihin ja miten se kenties vaikuttaa säätämisjärjestykseen. Siinä ei toisteta, mitä on kerrottu jo täydennettävässä esityksessä. Täydentävä esitys on laadittava ajatellen, että eduskunnassa käsittelyn pohjana on alkuperäisen esityksen ja täydentävän esityksen muodostama kokonaisuus.

Täydentävän hallituksen esityksen vähimmäissisältö

 1. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
 2. PERUSTELUT
  1. 1 Asian tausta ja valmistelu
   1. 1.1 Tausta
   2. 1.2 Valmistelu
  2. 2 Keskeiset ehdotukset
  3. 3 Voimaantulo
  4. 4 Suhde täydennettävään esitykseen
  5. Ponsi
 3. LAKIEHDOTUS / LAKIEHDOTUKSET
 4. LIITE / LIITTEET
 5. Rinnakkaisteksti / Rinnakkaistekstit

Täydentävän hallituksen esityksen nimi kirjoitetaan täydennettävän esityksen nimen mukaisesti seuraavasti:

Hallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 147/2017 vp) täydentämisestä

Täydentävän esityksen taustaksi tulee mainita hallituksen esitys, jota esitetään täydennettäväksi, sekä kertoa lyhyesti, mikä on johtanut täydentävän esityksen valmisteluun.

Asian valmistelua koskevassa jaksossa on tehtävä selkoa täydentävän esityksen valmistelusta ja valmistelussa syntyneestä aineistosta. Esitykseen on otettava linkki valtioneuvoston tai ministeriön julkiselle verkkosivulle, johon on Valtioneuvoston hankeikkunan kautta lisätty linkit täydentävän esityksen valmistelussa syntyneisiin asiakirjoihin.

Nykytilaa ja sen arviointia koskevaa jaksoa ei yleensä ole tarpeen kirjoittaa täydentävään esitykseen, sillä nykytila on kuvattu ja arvioitu jo esityksessä, jota täydennetään. Sama koskee esityksen tavoitteita.

Vaikka esityksessä ehdotetut täydennykset olisivat pelkästään teknisiä, täydentävään esitykseen on aina kirjoitettava, mitkä ovat esityksen keskeiset ehdotukset. Itsenäisiä vaikutuksia täydentävällä esityksellä sitä vastoin ei yleensä ole. Myös toteuttamisvaihtoehtoja koskeva jakso kirjoitetaan vain, jos on tarpeen.

Lausuntopalautetta koskeva jakso kirjoitetaan täydentävään esitykseen, jos täydentävän esityksen laatimisen yhteydessä on järjestetty kuulemisia.

Täydentävän hallituksen esityksen säännöskohtaiset perustelut esitetään omassa jaksossaan. Ne voidaan esittää keskeisten ehdotusten yhteydessä, jos esitys on asiasisällöltään suppea. Jos esityksessä vaikkapa ehdotetaan vain, että tekstiin tehdään samasanainen muutos moneen lainkohtaan, riittää, että muutoksesta kerrotaan keskeisissä ehdotuksissa ja yksilöidään lainkohdat, joihin muutos ehdotetaan tehtäväksi.

Miltä osin sääntelykokonaisuutta ehdotetaan täydennettäväksi lakia alemman asteisin säännöksin, kirjoitetaan täydentäviin esityksiin vain, jos täydentävään esitykseen sisältyy ehdotus valtuutukseksi, jota ei ole täydennettävässä esityksessä.

Vaikka täydentävään hallituksen esitykseen sisältyvät lait yleensä esitetään tuleviksi voimaan samanaikaisesti kuin täydennettävässä esityksessä ehdotetut lait, voimaantuloa koskeva jakso on aina otettava myös täydentävään hallituksen esitykseen ja voimaantuloajankohta ilmoitettava siinäkin.

Toimeenpanoa ja seurantaa koskeva jakso kirjoitetaan täydentävään esitykseen vain, jos täydentävässä esityksessä on toimeenpanosta tai seurannasta jotakin, mitä ei ole esitetty täydennettävässä esityksessä.

Täydentävässä hallituksen esityksessä on aina oltava jakso täydentävän esityksen suhteesta täydennettävään esitykseen. Jaksossa yksilöidään lainkohdat, joihin täydentävä esitys vaikuttaa. Jaksossa ei toisteta sitä, mikä käy ilmi keskeisistä ehdotuksista.

Jos täydentävä esitys tuo kytkennän muuhun hallituksen esitykseen kuin täydennettävään esitykseen, tästä on kerrottava ja tätä koskeva jakso otsikoitava Esityksen riippuvuus muista esityksistä. Suhdetta talousarvioesitykseen koskeva jakso kirjoitetaan vain, jos alkuperäinen esitys ei liity valtion talousarvioesitykseen tai lisätalousarvioesitykseen, mutta täydentävä esitys liittyy.

Suhdetta perustuslakiin ja säätämisjärjestystä koskeva jakso kirjoitetaan täydentävään esitykseen, jos täydentävään esitykseen sisältyvässä lakiehdotuksessa on yksi tai useampi säännös, jonka perustuslainmukaisuutta on tarpeen arvioida.

2 Täydentävän hallituksen esityksen lakitekstit ja rinnakkaistekstit

Hallituksen esityksen täydentäminen saattaa olla sisällöltään ehdotus

 • uuden lakiehdotuksen lisäämiseksi alkuperäiseen hallituksen esitykseen,
 • alkuperäiseen esitykseen sisältyneen lakiehdotuksen muuttamiseksi,
 • alkuperäiseen esitykseen sisältyneen lakiehdotuksen jättämiseksi hyväksymättä taikka
 • kahden tai kolmen yllä tarkoitetun yhdistelmä.

2.1 Täydentäminen lisäämällä uusi lakiehdotus

Jos alkuperäistä esitystä ehdotetaan täydennettäväksi lisäämällä esitykseen kokonaan uusi lakiehdotus, johtolause ja lakiteksti kirjoitetaan tavalliseen tapaan niin kuin uuden lain tai muutoslain johtolause sen mukaan, kummasta on kysymys. Muutoslakiehdotuksen rinnakkaisteksti otetaan esityksen liitteeksi sekin tavalliseen tapaan.

2.2 Täydentäminen muuttamalla annettua lakiehdotusta

Jos alkuperäistä esitystä täydennetään puuttumalla alkuperäiseen esitykseen sisältyneeseen lakiehdotukseen poistamalla siitä lainkohtia, muuttamalla siihen sisältyneitä lainkohtia tai lisäämällä siihen kokonaan uusia lainkohtia, se millaiseksi johtolause kirjoitetaan, riippuu siitä, onko alkuperäiseen esitykseen sisältynyt lakiehdotus ehdotus kokonaan uudeksi laiksi vai ehdotus muutoslaiksi.

Uuden lakiehdotuksen täydentäminen

Jos esityksessä ehdotetaan hallituksen esityksen täydentämistä niin, että muutoksia ehdotetaan alkuperäiseen esitykseen sisältyneeseen ehdotukseen kokonaan uudeksi laiksi, täydentävässä esityksessä lain johtolause kirjoitetaan yksinkertaisesti kuten uuden lain johtolause: ”Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:”

Lakitekstiin otetaan tässä tapauksessa joko kokonaan uusi lakiteksti tai lakiteksti siltä osin kuin sitä ehdotetaan muutettavaksi. Valinta riippuu muutosten määrästä suhteessa alkuperäiseen esitykseen sisältyneeseen lakiehdotukseen. Vähäiset muutokset mittavahkoon lakitekstiin voidaan toisinaan osoittaa ottamalla lakitekstiksi pelkät muutettavat lainkohdat, mutta jos muutokset kohdistuvat lakitekstiin laajalti, lakiteksti on aihetta toistaa täydentävässä tekstissä kokonaisuudessaan.

Jos lakitekstiin ehdotetaan lisättäväksi kokonaan uusia pykäliä, ne otetaan lakitekstiin niin sanottuina a-pykälinä niiden oikean kohdan osoittamiseksi. Vastaavasti jos lakitekstistä ehdotetaan poistettavaksi kokonaisia pykäliä, jäljempänä olevia pykäliä ei numeroida uudelleen. Kummassakin tapauksessa eduskunta huolehtii pykälien lopullisesta numeroinnista.

Muutokset alkuperäiseen esitykseen nähden havainnollistetaan rinnakkaistekstein. Rinnakkaistekstiin otetaan vasemmalle palstalle voimassa olevan lain asemesta alkuperäiseen esitykseen sisältyneen ehdotuksen lakiteksti ”Alkuperäinen ehdotus” muutettavilta osin tai kokonaisuudessaan.

Muutoslakiehdotuksen täydentäminen

Jos täydentävällä esityksellä puututaan alkuperäiseen esitykseen sisältyneeseen muutoslakiehdotukseen, johtolause kirjoitetaan sellaisena kuin se olisi lopullisessa lakiehdotuksessa. Näin menetellään riippumatta siitä, miten täydentävän esityksen lakitekstit koostetaan.

Myös lakiteksti on suotavaa ottaa esitykseen sellaisena kuin se olisi täydentämisen jälkeen. Täydentävän esityksen havainnollistamiseksi rinnakkaistekstejä laaditaan kaksi: toiseen laaditaan vertailu voimassa olevaan lakiin ja toiseen vertailu alkuperäiseen esitykseen sisältyneeseen lakiehdotukseen (”Alkuperäinen ehdotus”).

2.3 Täydentäminen ehdottamalla lakiehdotuksen hyväksymättä jättämistä

Jos täydentävän esityksen tarkoituksena on eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen sisältyneen lakiehdotuksen ”poistaminen”, ponnessa esitetään, että eduskunta jättäisi asianomaisen lakiehdotuksen hyväksymättä.

3 Lakiehdotusten numerointi

Täydentävässä hallituksen esityksessä käytetään lakiehdotuksista samaa numeroa kuin täydennettävässä esityksessä. Uudelle lakiehdotukselle annetaan uusi järjestysnumero.

4 Täydentävän hallituksen esityksen ponsi

Täydentävän hallituksen esityksen ponnessa ilmaistaan, miten esityksellä ehdotetaan täydennettävää esitystä täydennettävän. Jos täydentävällä esityksellä ehdotetaan lisättäväksi täydennettävään esitykseen uusi lakiehdotus, ponsi kirjoitetaan tavalliseen tapaan:

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus / hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Jos täydentävällä esityksellä ehdotetaan muutettavaksi täydennettävään esitykseen sisältynyttä lakiehdotusta, ponsi kirjoitetaan jonkin seuraavan, tapaukseen soveltuvan esimerkin mukaisesti:

Edellä esitetyn perusteella esitetään, että eduskunta hyväksyisi laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 175/2016 vp) 1. lakiehdotuksen tässä täydentävässä esityksessä ehdotetulla tavalla muutettuna.

Edellä esitetyn perusteella esitetään, että eduskunta hyväksyisi tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2016 vp) 1. lakiehdotuksen 74, 80, 113 ja 114 §:n tässä täydentävässä esityksessä ehdotetulla tavalla muutettuina.

Jos täydentävällä esityksellä ehdotetaan täydennettävästä esityksestä ”poistettavaksi” lakiehdotus, pyydetään, että eduskunta jättäisi asianomaisen lakiehdotuksen hyväksymättä, ja ponsi kirjoitetaan seuraavan esimerkin mukaisesti:

Edellä esitetyn perusteella esitetään, että eduskunta jättäisi hyväksymättä maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) 34. lakiehdotuksen.

Täydennettävään hallituksen esitykseen sisältyneen lakiehdotuksen muuttamista ja uuden lakiehdotuksen täydennettävään esitykseen lisäämistä koskevan täydentävän hallituksen esityksen ponsi kirjoitetaan seuraavan esimerkin mukaisesti:

Edellä esitetyn perusteella esitetään, että eduskunta hyväksyisi yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) 2. lakiehdotuksen 1 §:n, 3. lakiehdotuksen 1, 4 ja 15 §:n sekä 4. lakiehdotuksen 1 §:n tässä täydentävässä esityksessä ehdotetulla tavalla muutettuina, sekä annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava uusi lakiehdotus:

Jos täydentävällä hallituksen esityksellä ehdotetaan useanlaisia täydennettävän hallituksen esityksen lakiteksteihin kohdistuvia muutoksia, ne kirjoitetaan järjestykseen:

– – esitetään, että eduskunta jättäisi hyväksymättä – – ja hyväksyisi – – tässä täydentävässä esityksessä ehdotetulla tavalla muutettuna, sekä annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava uusi lakiehdotus:

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje